kolska knjinica prua obavijesti i spoznaje bitne za uspjeno uklju?ivanje u suvremeno drutvo koje se temelji na znanju i informacijama. kolska knjinica omogu?uje u?enicima stjecanje vjetina za doivotno u?enje, razvija njihovu matu i pomae im da postanu odgovorni gra?ani.

Zada?a kolske knjinice

kolska knjinica prua pomo? pri u?enju, nudi knjige i ostalu gradu koja omogu?ava svim ?lanovima kolske knjinice da razviju kriti?ko miljenje i postanu stvarni korisnici obavijesti, u svim oblicima i putem svih medija. kolska knjinica povezuje se s drugim knjinicama i informacijskim mreama, potuju?i na?ela UNESCO-vog Manifesta za narodne knjinice.

Knjini?no osoblje poti?e uporabu knjiga i drugih izvora informacija, od umjetni?kih do dokumentarnih, od tiskanih do elektroni?kih, u knjinici i izvan nje. Ovi izvori oboga?uju i dopunjuju knjige, nastavnu gradu i metodologije rada.

Dokazano je da suradnja knjini?ara i u?itelja utje?e na to da u?enici postignu viu razinu pismenosti, ?itanja, u?enja, rjeavanja problema i svladavanja informacijskih i komunikacijskih vjetina.

Svim ?lanovima kolske zajednice, bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, jezik, profesionalni i drutveni poloaj, moraju se pruiti jednake usluge. Posebne usluge i grada moraju se osigurati onima koji nisu u mogu?nosti koristiti uobi?ajene knjini?ne usluge i gradu.

Koritenje usluga knjinice i pristup zbirkama mora se temeljiti na Op?oj deklaraciji UN-a o ljudskim pravima, a korisnik ne smije biti izloen bilo kakvom obliku ideoloke, politi?ke ili vjerske cenzure, kao ni trinim pritiscima.

Financiranje, pravni propisi i mree

kolska knjinica je osnova svake dugoro?ne strategije razvoja pismenosti, obrazovanja, pruanja informacija, gospodarskog, drutvenog i kulturnog razvoja. Za rad kolskih knjinica odgovorne su lokalna, regionalna i dravna uprava koje, shodno tome, moraju izraditi odgovaraju?e pravne propise i utvrditi razvojne planove. Financiranje kolske knjinice - za stru?no osoblje, nabavu grade i opremu - mora biti redovito i dostatno, a knjini?ne usluge besplatne.

kolska knjinica sura?uje s ostalim knjinicama na lokalnoj, regionalnoj i dravnoj razini i sastavni je dio informacijske mree.

Kada kolska knjinica dijeli sredstva i izvore s drugim vrstama knjinica, npr. narodnom knjinicom, jedinstveni ciljevi kolske knjinice moraju biti priznati i zadrani.

Ciljevi kolske knjinice

kolska knjinica je sastavni dio obrazovnog procesa.

Temeljne zada?e kolske knjinice, bitne za razvijanje pismenosti, informati?ke pismenosti, pou?avanja, u?enja i kulture, su sljede?e:

 • potpora obrazovnim ciljevima i zadacima zacrtanim u nastavnom planu i programu kole;
 • poticanje trajnih ?itateljskih navika i uivanja u ?itanju i u?enju;
 • omogu?avanje stjecanja stvarala?kog iskustva pri koritenju i kreiranju informacija kao pomo? pri u?enju i razumijevanju, te poticanju mate i uivanja u ?itanju;
 • poticanje svih u?enika da nau?e i koriste vjetine koje ce im pomo?i pri vrednovanju i koritenju informacija, bez obzira na njihovu vrstu, koli?inu i izvor, kao i razvijanje osje?aja za na?in komuniciranja unutar zajednice;
 • osiguravanje pristupa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i globalnim izvorima i mogu?nostima koje ce u?enicima omogu?iti doticaj s razli?itim idejama, iskustvima i stavovima;
 • organiziranje aktivnosti koje poti?u kulturnu i drutvenu svijest;
 • suradnja s u?enicima, nastavnicima, administrativnim osobljem i roditeljima radi postizanja ciljeva kole;
 • promicanje na?ela da su sloboda miljenja i slobodan pristup informacijama preduvjeti za uspjeno i odgovorno sudjelovanje u gra?anskom demokratskom drutvu;
 • promicanje ?itanja i promicanje koritenja kolske knjinice u kolskoj i iroj drutvenoj zajednici.

kolska knjinica ce ispunjavati te ciljeve razvojnom politikom i unapre?enjem slubi, odabirom i prikupljanjem grade, osiguravanjem fizi?kog i intelektualnog pristupa odgovaraju?im izvorima informacija, pou?avanjem i zapoljavanjem stru?nog osoblja.

Osoblje

kolski knjini?ar je ?lan stru?nog osoblja, odgovoran za vo?enje i planiranje rada u kolskoj knjinici, a pomae mu odgovaraju?e osoblje gdje je i koliko je to mogu?e, zajedni?ki radi s ostalim ?lanovima kolske zajednice i povezuje se s narodnim i drugim knjinicama.

Unutar nacionalnog, pravnog i financijskog okvira, uloga kolskoga knjini?ara razlikovat ce se ovisno o materijalnim mogu?nostima, nastavnom planu i programu kole. Unutar tog specifi?noga konteksta, postoje op?a znanja: o gradi, knjinici, informacijskom menadmentu i pou?avanju koja su neophodna ukoliko kolski knjini?ar eli u?inkovito razvijati i obavljati knjini?nu djelatnost.

U rastu?em informati?kom okruenju, kolski knjini?ar mora planirati i znati koristiti razli?ite informacijske vjetine, te u tome pou?iti i nastavnike i u?enike. Zbog toga se mora neprestano stru?no usavravati.

Rad i upravljanje

Za osiguravanje u?inkovitog i odgovornog rada potrebno je sljede?e:

 • rad kolske knjinice mora se organizirati tako da se jasno definiraju ciljevi, prioriteti i usluge u odnosu na nastavni plan i program;
 • organizacija rada i vo?enje kolske knjinice moraju biti u skladu sa standardima struke;
 • svim ?lanovima kolske zajednice mora biti osigurano koritenje usluga kolske knjinice koja djeluje unutar lokalne zajednice;
 • mora se poticati suradnja s nastavnicima, upravom kole, administrativnim osobljem, roditeljima, ostalim knjini?arima i informacijskim stru?njacima, te lokalnim i drutvenim skupinama.

Provo?enje Manifesta

Pozivaju se vlade da putem svojih ministarstava odgovornih za obrazovanje razvijaju strategiju, vode politiku i donose planove u koje ce biti ugra?ena na?ela ovoga Manifesta. U planove treba uklju?iti i irenje Manifesta putem osnovnih programa kolovanja u?itelja i knjini?ara, kao i programa stalnog stru?nog usavravanja.

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas73
Ovaj mjesecOvaj mjesec164
UkupnoUkupno946331

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 6