PRAVILNIK

O RADU KOLSKE KNJINICE

Sinj, listopad 2004.

Na temelju ?lanka 129. e Statuta Franjeva?ke klasi?ne gimnazije u Sinju s pravom javnosti, i vezi s ?lankom 28. Zakona o knjinicama (Narodne novine, 105/97.) i ?lankom 25. Standarda za kolske knjinice (Narodne novine, 34/2 000.) ravnatelj fra Nedjeljko Juki?, prof. donio je

PRAVILNIK

O RADU KOLSKE KNJINICE

I. OP?E ODREDBE

?lanak 1.

Pravilnikom o radu kolske knjinice (u daljem tekstu: Pravilnik) ure?uje se radno vrijeme knjinice, koritenje knjini?ne gra?e, posudba knjini?ne gra?e, postupak u slu?aju ote?enja, tenja ili gubitka posu?ene knjini?ne gra?e i poloaj knjini?nog odbora u Franjeva?koj klasi?noj gimnaziji u Sinju s pravom javnosti (u daljem tekstu: kola).

?lanak 2.

Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se na u?enike, nastavnike, stru?ne suradnike i druge like kole.

?lanak 3.

O ispravnoj primjeni odredaba ovoga pravilnika skrbe se ravnatelj i knjini?ar.

II. RADNO VRIJEME KNJINICE

?lanak 4.

Radno vrijeme knjinice je:

 • ponedjeljkom od 8.00 do 12.00 sati
 • utorkom od 8.00 do 12.00 sati
 • srijedom od 8.00 do 12.00 sati
 • ?etvrtkom od 8.00 do 12.00 sati
 • petkom od 8.00 do 12.00 sati.

Radno vrijeme knjinice obvezno se isti?e na ulaznim vratima knjinice.

?lanak 5.

O promjenama radnog vremena knjinice knjini?ar je duan pravodobno istaknuti obavijest ulaznim vratima knjinice i oglasnoj plo?i kole.

III. KORITENJE KNJINI?NE GRA?E

?lanak 6.

Knjini?nu gra?u imaju pravo koristiti u?enici, nastavnici i stru?ni suradnici te ostali radnici kole (u daljem tekstu: korisnici).

?lanak 7.

Samo korisnici mogu boraviti u prostorijama kolske knjinice. Korisnici u knjinicu ne smiju unositi predmete odnosno aparate ?ijom se uporabom remeti redovni rad knjinice.

?lanak 8.

Knjinica je duna svim korisnicima pruati usluge podjednakim uvjetima.

?lanak 9.

Korisnicima iz ?lanka 6. ovoga pravilnika knjinica moe izdati odgovaraju?u ?lansku iskaznicu.

Za sve korisnike iz ?lanka 6. ovoga pravilnika ?lanstvo u kolskoj knjinici je besplatno.

Korisnici kojima je izdana ?lanska iskaznica, duni su izvijestiti knjini?ara o svakoj promjeni osobnih podataka.

?lanak 10.

U prostorijama knjinice mora biti red i mir.

Korisnika koji naruava red i mir, knjini?ar je ovlaten udaljiti iz prostorija knjinice.

?lanak 11.

Korisnici su duni ?uvati knjini?nu gra?u od svakog ote?ivanja. Korisnici ne smiju trgati listove knjiga, podcrtavati dijelove knjiga, izrezivati slike, prljati knjige i sl.

IV. POSUDBA KNJINI?NE GRA?E

?lanak 12.

Knjini?nu gra?u korisnicima posu?uje knjini?ar. Knjini?aru u posu?ivanju knjini?ne gra?e i drugim poslovima s tim u svezi mogu pomagati u?enici kole.

?lanak 13.

Za koritenje izvan prostorija knjinice korisnici mogu posuditi:

- odjednom___(2) knjige na vrijeme do___(14) dana

- odjednom___(5) brojeva ?asopisa na vrijeme do___(5) dana

- ____(2) primjerka dokumentacijskog materijala na vrijeme do___(2) dana

?lanak 14.

Izvan prostorija knjinice ne mogu se koristiti priru?nici, enciklopedije, leksikoni, rje?nici, bibliografski rje?nici, bibliografije, atlasi, gospodarski pregledi i si., osim kada se radi o razrednoj posudbi prema zahtjevu nastavnika ili stru?nog suradnika.

?lanak 15.

Ako je potranja za nekom knjini?nom gra?om pove?ana, knjini?ar je ovlaten prigodom posudbe skratiti korisniku vrijeme koritenja odre?eno ?lankom 13. ovoga pravilnika.

Za vrijeme ljetnog, zimskog i proljetnog odmora u?enika propisanih kolskim kalendarom, za vrijeme godinjih odmora radnika te kada postoje opravdani razlozi knjini?ar moe korisniku produljiti vrijeme posudbe odre?eno ?lankom 13. ovoga pravilnika.

Opravdanost razloga iz stavka 2. ovoga ?lanka ocjenjuje knjini?ar samostalno.

?lanak 16.

Razrednom odjelu knjinica moe posuditi knjini?nu gra?u prema zahtjevu nastavnika ili stru?nog suradnika.

Vrijeme posudbe gra?e iz stavka 1. ovoga ?lanka odre?uje knjini?ar u dogovoru s nastavnikom ili stru?nim suradnikom u skladu sa sadrajima nastavnog plana i programa koji se izvode u razredu uz pomo? posu?ene knjini?ne gra?e.

?lanak 17.

Korisnici su posu?enu knjini?nu gra?u duni pravodobno vratiti.

Ako korisnik zbog bolesti ili drugoga objektivnog razloga nije u mogu?nosti pravodobno vratiti posu?enu knjini?nu gra?u, duan je o tome izvijestiti knjini?ara, a posu?enu knjini?nu gra?u vratiti odmah nakon prestanka razloga sprije?enosti.

?lanak 18.

Korisnika koji pravodobno ne vrati knjini?nu gra?u, a ne radi se o slu?aju iz ?lanka 17. stavka 2. ovoga pravilnika, knjini?ar ?e opomenuti.

Ako ni nakon opomene korisnik ne vrati posu?enu knjini?nu gra?u, duan je platiti zakasninu.

Iznos zakasnine iz stavka 2. ovoga ?lanka, po danu i posu?enom primjerku, odre?uje knjini?ni odbor.

?lanak 19.

Knjini?ar i drugi radnici kole ne smiju izdavanje kolskih isprava uvjetovati vra?anjem posu?ene knjini?ne gra?e.

?lanak 20.

Drugim samostalnim knjinicama ili knjinicama u sastavu kolska knjinica moe posu?ivati knjini?nu gra?u samo na temelju dogovora ili ugovora o me?uknjini?noj posudbi.

V. POSTUPAK U SLU?AJU OTE?ENJA, UNITENJA ILI GUBITKA POSU?ENE KNJINI?NE GRA?E

?lanak 21.

Korisnik koji izgubi, oteti ili uniti posu?enu knjini?nu gra?u, odgovoran je za tetu.

Ako je posu?eni primjerak knjini?ne gra?e ote?en toliko da se vie ne moe koristiti ili je uniten odnosno izgubljen, korisnik je duan nabaviti i vratiti knjinici istovrsni primjerak kakav je posudio.

Ako korisnik ne moe postupiti prema stavku 2. ovoga ?lanka, duan je nabaviti i vratiti knjinici drugi primjerak koji joj je potreban, u visini cijene posu?enog primjerka.

Kada korisnik ne moe postupiti prema stavku 3. ovoga ?lanka, duan je koli nadoknaditi tetu u protuvrijednosti ote?enog, unitenog ili izgubljenog posu?enog primjerka.

Odluku o pla?anju nadoknade tete iz stavka 4. ovoga ?lanka na prijedlog knjini?ara donosi ravnatelj.

Za tetu koju prema stavku l. ovoga ?lanka u?ini u?enik, odgovoran je roditelj odnosno skrbnik malodobnog u?enika, odnosno punodobni u?enik.

?lanak 22.

Na utvr?ivanje tete i nadoknade tete iz ?lanka 21. ovoga pravilnika primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

VI. KNJINI?NI ODBOR

?lanak 23.

Uz kolsku knjinicu osniva se knjini?ni odbor.

Knjini?ni odbor ?ine knjini?ar i dva ?lana, koje izme?u ?lanova nastavni?kog vije?a imenuje ravnatelj.

Predsjednik knjini?nog odbora je knjini?ar.

?lanovi knjini?nog odbora imenuju se na vrijeme od dvije godine i mogu biti ponovo imenovani na istu dunost.

Ravnatelj je duan razrijeiti ?lana koji to zatrai pisanim putem.

?lanak 24.

Knjini?ni odbor:

 • raspravlja i odlu?uje o radu knjinice
 • prati ostvarivanje rada u knjinici
 • daje kolskom odboru, nastavni?kom vije?u i ravnatelju prijedloge i miljenja u svezi s radom knjinice
 • predlae nabavu knjini?ne gra?e te potrebite opreme za kolsku knjinicu
 • odlu?uje o izdavanju ?lanskih iskaznica iz ?lanka 9. ovoga pravilnika
 • obavlja druge poslove odre?ene ovim pravilnikom i drugim op?im aktima kole.

?lanak 25.

Knjini?ni odbor radi na sjednicama. Sjednice knjini?nog odbora saziva knjini?ar.

?lanak 26.

Na sjednicama knjini?nog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi jedan od ?lanova knjini?nog odbora.

Zapisnik potpisuju knjini?ar i zapisni?ar.

Na rad knjini?nog odbora primjenjuju se odredbe poslovnika o radu kolegijalnih tijela.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

?lanak 27.

S odredbama ovoga pravilnika razrednici su duni upoznati u?enike i roditelje, odnosno skrbnike u?enika.

?lanak 28.

Jedan primjerak ovoga pravilnika trajno mora biti istaknut na vidljivom mjestu u knjinici.

?lanak 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj plo?i kole.

RAVNATELJ

M. P.

Fra Nedjeljko Juki?

Klasa: 012-03/04-03/1

URBROJ: 2175-30-01-04-2

Sinj, 25. listopada 2004.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj plo?i dana 26. listopada 2004.

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas78
Ovaj mjesecOvaj mjesec169
UkupnoUkupno946336

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 20