1. kolski odbor

?lanak 23.

kolom upravlja kolski odbor.

kolski odbor ima devet ?lanova koje imenuje Provincija u skladu sa svojim aktima, a od kojih su najmanje pet ?lanova iz reda nastavnika i stru?nih suradnika, jedan ?lan iz reda svih radnika i jedan predstavnik roditelja u?enika. Preostala dva ?lana Provincija imenuje izme?u ostalih ?lanova Provincije, od kojih je jedan aktualni provincijski tajnik za formaciju.

Mandat ?lanova kolskog odbora odre?uje Provincija.

Mandat ?lanova te?e od dana konstituiranja kolskog odbora.

?lanak 24.

Predsjednika kolskog odbora imenuje i razrjeuje Provincija u skladu sa svojim aktom.

?lanak 25.

kolski odbor radi na sjednicama.

Sjednice kolskog odbora odravaju se prema potrebi.

Sjednice kolskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.

Pisani poziv s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, dostavljaju se najmanje 3 dana prije odravanja sjednice, putem oglasne plo?e Gimnazije.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednice moe se uputiti telefaksom, telefonom ili elektronskom potom.

?lanak 26.

kolski odbor moe odrati sjednicu ako je prisutna ve?ina od ukupnog broja ?lanova kolskog odbora.

U radu kolskog odbora sudjeluje bez prava odlu?ivanja ravnatelj Gimnazije.

Sjednici kolskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik kolskog odbora.

Nakon utvr?ivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica zapo?inje verifikacijom zapisnika s prole sjednice i usvajanjem dnevnog reda.

?lanak 27.

Odluke kolskog odbora pravovaljane su ako su izglasane ve?inom glasova ukupnog broja ?lanova kolskog odbora.

Glasovanje na sjednici je javno osim ako kolski odbor ne odlu?i da se o pojedinoj to?ki dnevnog reda glasa tajno.

?lanak 28.

O radu sjednice kolskog odbora vodi se zapisnik.

Sjednica se moe snimati tonski.

Zapisnik vodi radnik kole kojemu je to radna obveza, odnosno, u njegovoj sprije?enosti, ?lan kolskog odbora kojega na sjednici odredi predsjednik kolskog odbora u dogovoru s ravnateljem.

?lanak 29.

kolski odbor moe osnivati povjerenstva ili radne skupine za razmatranje pitanja i pripremanja prijedloga akata iz svog djelokruga.

?lanovi povjerenstava ili radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi odre?ena zada?a.

kolski odbor moe u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog ?lana.

Za ?lanove povjerenstava i radnih skupina imenuju se radnici Gimnazije uz njihovu prethodnu suglasnost, ako rad u povjerenstvu nije radnikova ugovorna obveza.

Iznimno, kada je propisano da odre?eno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne moe osigurati od radnika Gimnazije ili kada je to prema naravi zada?e potrebno, kolski odbor moe za ?lanove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Gimnazije, uz njihovu suglasnost.

?lanak 30.

Odluke kolskog odbora koje su od interesa za radnike Gimnazije, u?enike i njihove roditelje, objavljuju se na oglasnoj plo?i Gimnazije.

?lanak 31.

kolski odbor:

1) donosi Statut, na prijedlog ravnatelja, uz prethodnu suglasnost Provincije,

2) donosi godinji plan i program rada Gimnazije na prijedlog ravnatelja i prati njegovo izvravanje,

3)donosi kolski kurikulum, na prijedlog Nastavni?kog vije?a i ravnatelja

4) donosi Pravilnik o ku?nom redu Gimnazije, na prijedlog ravnatelja

5)donosi Eti?ki kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Gimnaziji, uz suglasnost Provincije

6)donosi financijski plan, polugodinji i godinji obra?un, na prijedlog ravnatelja

7)odlu?uje, na prijedlog ravnatelja, o upu?ivanju radnika na ovlatenu prosudbu radne sposobnosti, u slu?aju osnovane sumnje da je radniku Gimnazije psihofizi?ko zdravlje narueno u mjeri koja bitno umanjuje njegovu radnu sposobnost,

8)odlu?uje o pojedina?nim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije propisano da kolski odbor odlu?uje u prvom stupnju,

9) daje prethodno miljenje u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Gimnaziji

10)daje Provinciji i ravnatelju prijedloge i miljenja o pitanjima vanim za rad i sigurnost u Gimnaziji,

11)daje Provinciji i ravnatelju prijedloge i miljenja o drugim pitanjima vanim za rad Gimnazije,

12)predlae Provinciji promjenu djelatnosti i donoenje drugih odluka vezanih za osniva?ka prava,

13) predlae Provinciji mjere poslovne politike Gimnazije,

14)odobrava upis u prvi razred Gimnazije u?enika u dobi iznad 17 do 18 godina, uz suglasnost Provincije,

15) razmatra predstavke i prijedloge gra?ana u vezi s radom Gimnazije,

16) donosi odluke i obavlja i druge poslove utvr?ene zakonom , aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim op?im aktima Gimnazije.

?lanak 32.

?lanu kolskog odbora mandat prestaje razrjeenjem i prije isteka vremena na koji je imenovan:

1) ako sam zatrai razrjeenje,

2) ako ne ispunjava dunosti ?lana

3) ako svojim ponaanjem povrijedi ugled dunosti koju vri

4) ako ?lanu izabranom iz reda Nastavni?kog vije?a prestane radni odnos u Gimnaziji,

5) ?lanu izabranom iz reda roditelja u?enika ako njegovom djetetu prestane status redovnog u?enika Gimnazije,

6) i u drugim slu?ajevima predvi?enim zakonom.

Postupak razrjeenja provodi i odluku o razrjeenju dunosti ?lana kolskog odbora donosi Provincija.

U slu?aju kada ?lanu kolskog odbora mandat prestane prije isteka mandata na koji je imenovan, novoimenovanom ?lanu kolskog odbora mandat traje do isteka mandata ?lana umjesto kojeg je imenovan.

2. Ravnatelj

?lanak 33.

Ravnatelj je poslovodni i stru?ni voditelj Gimnazije.

?lanak 34.

Ravnatelj:

1) organizira i vodi rad i poslovanje Gimnazije,

2)donosi op?e akte Gimnazije, u skladu s zakonskim odredbama i ovim Statutom

3) predstavlja i zastupa Gimnaziju,

4) poduzima sve pravne radnje u ime i za ra?un gimnazije,

5)zastupa Gimnaziju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim dravnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima,

6) predlae kolskom odboru godinji plan i program rada Gimnazije,

7) predlae kolskom odboru statut i druge ap?e akte za koje je davanje prijedloga utvr?eno zakonom i ovim Statutom, a za ?ije je donoenje mjerodavan kolski odbor,

8)predlae kolskom odboru financijski plan te polugodinji i godinji obra?un,

9)brine o izvravanju odluka Provincije, kolskog odbora i Nastavni?kog vije?a,

10) odgovara za zakonitost rada i stru?ni rad Gimnazije,

11)obustavlja izvrenje odluka kolskog odbora za koje smatra da su nezakonite,

12) izdaje rjeenja o radnim obvezama nastavnika,

13) poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvravanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa,

14) brine se o sigurnosti te o pravima i interesima u?enika i radnika Gimnazije,

15) odlu?uje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, sukladno odredbama zakona koji ure?uju srednjokolsko obrazovanje i odgoj, Zakona o radu i ovog Statuta,

16) odre?uje raspored upu?ivanja radnika na redovite lije?ni?ke preglede,

17) odobrava slubena putovanja i druga odsustvovanja s rada radnika Gimnazije,

18) osniva stru?ne skupine kao pomo?na tijela u radu Gimnazije,

19)izvje?uje kolski odbor i Provinciju o nalazima i odlukama tijela upravnog i stru?nog nadzora,

20) saziva i vodi sjednice Nastavni?kog vije?a,

21) u suradnji s Nastavni?kim vije?em predlae kolski kurikulum,

22) imenuje razrednike razrednih odjela,

23) imenuje povjerenstva za provo?enje postupka upisa u?enike u prve razrede Gimnazije,

24) potpisuje svjedodbe i druge javne isprave i akte Gimnazije,

25) posje?uje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i stru?nih suradnika te osigurava njihovo stru?no osposobljavanje i usavravanje,

26) zaklju?uje ugovore o stjecanju, optere?ivanju ili otu?ivanju imovine Gimnazije, sukladno zakonu, uz prethodnu suglasnost Provincije,

27) zaklju?uje ugovore o izvo?enju investicijskih radova, sukladno zakonu, uz prethodnu suglasnost Provincije,

28) nadzire pravodobno i to?no unoenje podataka u elektronsku maticu,

29)obavlja i druge poslove utvr?ene Zakonom o ustanovama, zakonom koji ure?uje podru?je srednjokolskog obrazovanja i odgoja, Statutom, Zakonikom kanonskog prava te drugim propisima i op?im aktima Gimnazije.

?lanak 35.

Za ravnatelja Gimnazije moe biti izabrana osoba koja ima visoku stru?nu spremu, ispunjava uvjete za nastavnika srednje kole, te ispunjava druge uvjete prema odredbama Zakona i prema pravilima Provincije.

?lanak 36.

Odluku o imenovanju ravnatelja donosi Provincija, suklladno odredbama Zakona.

Odlukom o imenovanju utvr?uje se trajanje mandata ravnatelja.

Odluku o razrjeenju dunosti ravnatelja donosi Provincija.

3. Stru?na tijela

?lanak 37.

Stru?na tijela Gimnazije su Nastavni?ko vije?e i Razredno vije?e.

?lanak 38.

Nastavni?ko vije?e ?ine nastavnici i stru?ni suradnici Gimnazije te ravnatelj Gimnazije.

Nastavni?ko vije?e:

1)raspravlja i odlu?uje o stru?nim pitanjima Gimnazije, razreda i razrednih odjela,

2)obavlja poslove u vezi s izvo?enjem nastavnog plana i programa Gimnazije, potrebama i interesima u?enika te promicanjem stru?no-pedagokog rada Gimnazije

3)predlae kolski kurikulum po pribavljenom miljenju Vije?a roditelja

4)brine o uspjenom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja

5)raspravlja o radu i rezultatima odgojno-obrazovnog rada te daje kolskom odboru i ravnatelju miljenja i prijedloge u vezi s organizacijom rada i uvjetima za obavljanje djelatnosti Gimnazije

6)sudjeluje u dogovoru s ravnateljem u osnivanju stru?nih aktiva i imenovanju njihovih voditelja

7)odlu?uje o zahtjevu u?enika za preispitivanje zaklju?ne ocjene

8)predlae imenovanje razrednika

9)po potrebi osniva stru?no-savjetodavna tijela Gimnazije koja nisu predvi?ena ovim Statutom

10) odlu?uje o pohvalama i nagradama u?enicima

11) izri?e pedagoke mjere za koje je ovlateno

12) na prijedlog lije?nika primarne zdravstvene zatite donosi odluku o osloba?anju od poha?anja odre?enog nastavnog predmeta ili odre?ene aktivnosti, ako bi to sudjelovanje tetilo zdravlju u?enika

13) sudjeluje u utvr?ivanju prijedloga godinjeg plana i programa rada Gimnazije,

14) obavlja i druge poslove utvr?ene propisima, Statutom Gimnazije i drugim aktima Gimnazije.

Nastavni?ko vije?e radi na sjednicama.

Sjednice Nastavni?kog vije?a saziva i njima rukovodi ravnatelj.

Nastavni?ko vije?e donosi odluke ve?inom glasova nazo?nih ?lanova.

?lanak 39.

Razredno vije?e ?ine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vije?e:

1) raspravlja i odlu?uje o stru?nim pitanjima razreda

2) brine o uspjenom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja u razrednom odjelu i u tu svrhu sura?uje s razrednikom

3) brine o ostvarivanju nastavnog plana i programa

4) sura?uje s Vije?em roditelja i Vije?em u?enika

5) predlae izlete i ekskurzije razrednog odjela

6) izri?e pedagoke mjere za koje je ovlateno

7) obavlja i druge poslove odre?ene Zakonom, Statutom Gimnazije i drugim aktima Gimnazije.

Razredno vije?e radi na sjednicama.

Razredno vije?e saziva razrednik razrednog odjela koji ujedno rukovodi radom sjednice.

Odluke se donose ve?inom glasova prisutnih ?lanova.

U slu?aju potrebe, sjednicu razrednog vije?a moe sazvati i ravnatelj Gimnazije.

?lanak 40.

Svaki razredni odjel ima svoga razrednika.

Razrednik je stru?ni voditelj razreda i razrednog vije?a.

Razrednika imenuje ravnatelj na prijedlog Nastavni?kog vije?a.

Razrednik skrbi o ostvarenju nastavnog plana i programa i godinjeg plana rada, prati rad u?enika odjela i skrbi o njima, ispunjava i supotpisuje razredne svjedodbe i drugu razrednu dokumentaciju, podnosi izvije?e o radu razrednog odjela Nastavni?kom vije?u i ravnatelju Gimnazije, izvje?uje u?enike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima, priprema sjednice razrednog vije?a, predlae pedagoke mjere i odlu?uje o pedagokim mjerama iz svog djelokruga, organizira prijeko potrebnu pomo? u?enicima, brine se o redovitom ocjenjivanju u?enika te obavlja druge poslove sukladno ovom Statutu i drugim op?im aktima Gimnazije

?lanak 41.

Gimnazija moe imati stru?ne aktive.

Stru?ne aktive Gimnazije ?ine svi nastavnici odgovaraju?eg nastavnog predmeta, odnosno skupine srodnih predmeta.

Djelokrug i na?in rada stru?nih aktiva ure?uje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela Gimnazije.

?lanak 42.

Odlukom Nastavni?kog vije?a mogu se osnivati i druga stru?no-savjetodavna tijela.

Djelokrug i na?in rada stru?no-savjetodavnih tijela iz stavka 1. ovog ?lanka ure?uje se odlukom o njihovom osnivanju.

4. Vije?e roditelja

?lanak 43.

U Gimnaziji se ustrojava Vije?e roditelja radi ostvarivanja interesa u?enika i povezivanja kole s drutvenom sredinom.

Vije?e roditelja ima devet ?lanova.

Vije?e roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja i skrbnika u?enika razrednih odjela Gimnazije, te od predstavnika zbora odgojitelja Franjeva?kog sjemenita u Sinju,

Roditelji u?enika svakog razrednog odjela biraju na po?etku kolske godine, a najkasnije do 20. rujna, na roditeljskom sastanku izme?u sebe u Roditeljsko vije?e jednog predstavnika.

Izbor predstavnika roditelja iz prethodnog stavka ovoga ?lanka obavlja se javnim glasovanjem na sastanku razrednog odjela.

Za ?lana Vije?a roditelja izabran je predstavnik roditelja koji je dobio najve?i broj glasova nazo?nih roditelja.

Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.

?lanak 44.

Vije?e roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika Vije?a, to se mora obaviti najkasnije do 25. rujna teku?e kolske godine.

Do izbora predsjednika Vije?a, radom Vije?a rukovodi ravnatelj Gimnazije.

Za kandidata za predsjednika Vije?a moe biti kandidiran svaki ?lan Vije?a.

Predsjednik Vije?a bira se tajnim glasovanjem. Za predsjednika je izabran ?lan Vije?a koji dobije najve?i broj glasova nazo?nih ?lanova Vije?a.

Tajno glasovanje za izbor predsjednika Vije?a obavlja se upisivanjem imena na glasa?kom listi?u. Ako su dva ili vie kandidata dobili isti najve?i broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate i izabran je onaj kandidat koji u ponovljenom glasovanju dobije ve?i broj glasova.

Glasovanje za izbor predsjednika provodi ravnatelj.

Zamjenik predsjednika Vije?a roditelja bira se na na?in i po postupku koji je odre?en za predsjednika.

?lanak 45.

Mandat ?lanova Vije?a roditelja traje jednu kolsku godinu.

Roditelju prestaje ?lanstvo u Vije?u roditelja:

1) ako sam zatrai razrjeenje,

2) ako njegovom djetetu prestane status redovnog u?enika Gimnazije,

3) ako tako odlu?e roditelji u?enika razrednog odjela ?iji je izabrani predstavnik,

4) ako tako odlu?i Provincija.

U slu?aju prijevremenog prestanka mandata ?lana Vije?a roditelja, imenuje se novi ?lan na na?in utvr?en ?lankom 38. ovoga Statuta.

?lanak 46.

Vije?e roditelja radi na sjednicama.

Sjednice Vije?a roditelja odravaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik Vije?a.

Prijedlog za sazivanje sjednice moe dati svaki ?lan Vije?a roditelja, a predsjednik Vije?a obvezan je sazvati sjednicu ako to zatrai 1/3 ?lanova Vije?a ili ravnatelj Gimnazije.

Sjednica Vije?a roditelja moe se odrati ako je na sjednici nazo?na ve?ina svih ?lanova Vije?a.

Vije?e:

1) razmatra pritube roditelja u vezi s odgojno-obrazovnim radom,

2) predlae mjere za unapre?enje odgojno-obrazovnog rada,

3) daje miljenje i prijedloge vezane za organiziranje izleta i ekskurzija, portskih natjecanja i kulturno-umjetni?kih priredaba,

4) daje miljenje i prijedloge vezane za ponaanje u?enika u koli i izvan nje,

5) daje miljenje i prijedloge vezane za socijalni i ekonomski poloaj u?enika i pruanje odgovaraju?e pomo?i,

6) raspravlja i o drugim pitanjima zna?ajnim za rad Gimnazije.

Odluke se donose ve?inom glasova prisutnih ?lanova Vije?a.

?lanak 47.

O radu Vije?a roditelja vodi se zapisnik.

Zapisnik Vije?a roditelja vodi ?lan Vije?a kojeg odredi predsjednik Vije?a.

Povratak na po?etnu

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas73
Ovaj mjesecOvaj mjesec1184
UkupnoUkupno951102

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 13